SANERINGAR

Saneringar av förorenade massor och mark

Vi är heltäckande vad gäller sanering av förorenad mark.
Vi erbjuder oss att planera och leda hela saneringen med allt från provtagning, saneringsmetod, saneringsplan, kontakt med myndigheter, schaktning och bortskaffande av massor och när allt är klart, skrivandet av slutrapporten.

Kontakta oss på 0498 642 550